Mutajenez

Değşinim oluşumu (mutajenez) nedir?

Her canlı hücresinde kalıtsal özelliklerin depolandığı dezoksiribonükleik asit (DNA) bulunur. Çocuğun anne babasına benzemesinin nedeni, kalıtsal Özellik­leri taşıyan kromozomlar içindeki genlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasıdır. Eğer belli bir noktada bu kalıtsal bilgilerin değişmesine yol açan bir madde devreye girerse değşinim (mutasyon) süreci başlar. Değşinim kalıtsal bir has­talığa neden olabilir. Bu sapma kalıtsal bilgilerin gördüğü zarann derecesine göre ağır ya da hafif olabilir. Değşinimin doğada sık görülen ve evrimin teme­linde yatan bir olay olduğu da unutulmamalıdır. Ama doğada biriken bazı maddeler değşinim sürecini hızlandırır. Bu durumlarda değşinim, evrimin ko­şullarını hazırlamaktan çok kalıtsal Özelliklerin değişmesine yol açar. Değşi­nim evrim sürecinde olduğu gibi doğal olarak gerçekleştiğinde olumlu sonuç­lar verir. Ama fiziksel ve kimyasal etkenlerle hızlandırılması son derece olum­suz sonuçlar yaraur. Dünyada kalıtsal hastalıkların gittikçe artması dikkat çe­kicidir. Burada tek bir gene değil, birçok gene bağlı oîan ve bütün dünyada bü­yük sorun yaratan hastalıklar söz konusudur. Örneğin mongolizm adıyla da bi­lmen Down sendromunun görülme sıklığı artmıştır. Eskiden 700 doğumda bir görülen bu bozulduk günümüzde 600 doğumda bir görülmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir