Akut Sarı Atrofi

Karaciğerde çeşitli nedenlerle oluşan yaygın doku ölümüdür. Akut karaciğer yetmezliğine yol açar. Genellikle kara­ciğer komasına varan çok ağır bir hasta­lıktır.

Nedenleri

Hastalığın nedenleri hepatit nedenleriy­le aynıdır. Olguların büyük bir bölümü zehirli (toksik) maddelere bağlıdır. Başlıca etkenler anestezi ya da tedavi amacıyla kullanılan arsenobenzol, pira-midon, klorpromazin ve tiyourasil gibi ilaçlar ya da arsenik, karbon tetraklo-rür, altın tuzlan, mantar gibi zehirli maddelerdir. Bununla birlikte kötü huylu (habis) hepatit olgularının en az üçte ikisi virüslere bağlı görünmekte­dir. Aynca enfeksiyon hastalıklan da önemli etkenlerden biridir. Bu tür has­talıklar arasında frengi, tifo, septisemi, san humma, leptospiroz sayılabilir. Otopsi sonuçlan karaciğerin küçük ve yumuşak olduğunu gösterir. Karaciğer yüzeyinde san ve kırmızı renkli alanlar vardır. San renkli alanlar yağlı doku yıkımının, kırmızı renkli alanlar ise ka­namanın sonucudur.

Belirtileri

Akut hepatitin herhangi bir evresinde, yani hem belirtisiz ya da az belirtili ilk dönemde, hem de sanlığın belirdiği ikinci evrede ruhsal uyuşukluk ortaya çıkarsa akut san atrofiden kuşkulanıl-mahdır. Akut hepatit sırasında görülen bu durum hastalığın kötü huylu hepatite doğru geliştiğinin en önemli göstergesi­dir.
Hastalığın öbür belirtileri iyi huylu akut hepatit belirtilerinin daha ağır bi­çimleridir: Hastada belirgin İştahsızlık, bulantı, kusma, kas ve eklem ağnlan, sarılık görülür. Hastanm durumu hızla kötüleşir. Ruhsal uyuşukluk, bilinç bu­lanıklığı ve sonunda havale nöbetleriy-le koma durumu gelişir. Bilincin göre­ce açık olduğu dönemlerde hasta şid­detli baş ağnsı, bulantı, mide ve kara­ciğer ağrılanndan yakınır. Ateş yükse­lebilir; sanlık belirgin biçimde artabi­lir. Bazen burun ve dişeti kanamalan gözlenir. Hastalık genellikle kötüye gi­der; bu durumda bilinç gittikçe daha sık aralarla kapanır ve daha uzun süre­lerle bulanık kalır. Vücutta “kanat çırpma”yı andıran yaygın kasılmalar görü­lür. Hastanın elleri ensesine konduğun­da bu kasılmalar daha kolay gözlenebi­lir. Sonunda hastayı ölüme götüren ka­raciğer koması gelişir. Bu noktadan sonra hastanın yaşama olasılığı çok dü­şüktür. Karaciğer küçülmüştür. Bu tipik bulgu, özellikle karaciğer büyümesi bir­denbire gerilemişse hastalığın kötüye gittiğini gösterir. Karaciğer elle muayene edilebilirse yumuşak ve ağrılı olduğu saptanır.

İncelemeler

:

Laboratuvar sonuçlan, iyi huylu akut hepatitten çok farklı değildir, ama bu kez karaciğer yetmezliği bulgulan daha belirgindir. Hastalığın çok hızlı ilerledi­ği kötü huylu olgularda kandaki albümin, kolinesterazlar, pıhtılaşma faktör­leri gibi karaciğer yetmezliği gösterge­leri çok düşük düzeye inecek zamanı bi­le bulamaz. Kanda özellikle bağlanmamış, yani karaciğer hücrelerince dönüşüme uğra­tılmamış, (indirekl) bilirubin artmıştır. Karaciğer dokusu yıkımı sonrasında id­rar çökeltisinde lösin ve tirozin kristal­leri görülür. Transamİnazlar ve gamma-GT, al­kali fosfataz gibi öbür karaciğer enzim­leri özellikle hastalığın başlangıcında kanda belirgin biçimde yükselir. Birkaç gün sonra bu değerler normale dönebi­lir. Bu düşme karaciğer hücrelerindeki proteinlerin tükenmesi ve bu hücrelerin artık yeni protein üretemenıesiyle açık­lanabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir